DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

206 Bài Thuốc Nhật Bản - Nhiều Tác Giả

Tác giả Nhiều Tác Giả
Bộ sách
Thể loại Y học - Sức Khỏe
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 2547
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Y học Sức khỏe
Nguồn
akishop
BÀI 1: AN TRUNG TÁN (AN CHU SAN) 9
BÀI 2: VỊ PHONG THANG (I FU TO) 10
BÀI 3: VỊ LINH THANG (I REI TO) 10
BÀI 4: NHÂN TRẦN CAO THANG (IN CHIN KO TO) 11
BÀI 5: NHÂN TRẦN NGŨ LINH TÁN (IN CHIN GO REI SAN) 12
BÀI 6: ÔN KINH THANG (UN KEI TO) 12
BÀI 7: ÔN THANH ẨM (UN SEI IN) 13
BÀI 8: ÔN ĐẢM THANG (UN TAN TO) 13
BÀI 9: DIÊN NIÊN BÁN HẠ THANG (EN NEN HAN GE TO) 14
BÀI 10: HOÀNG KỲ KIẾN TRUNG THANG (O GI KEN CHU TO) 14
BÀI 11: HOÀNG CẦM THANG (O GON TO) 15
BÀI 12: ỨNG CHUNG TÁN (O SHO SAN) 15
BÀI 13: HOÀNG LIÊN A GIAO THANG (O REN A GYO TO) 16
BÀI 14: HOÀNG LIÊN GIẢI ĐỘC THANG (O REN GE DOKU TO) 16
BÀI 15: HOÀNG LIÊN THANG (O REN TO) 17
BÀI 16: ẤT TỰ THANG (OTSU JI TO) 17
BÀI 17: HÓA THỰC DƯỠNG TÌ THANG (KA SHOKU YO HI TO) 18
BÀI 18: HOẮC HƯƠNG CHÍNH KHÍ TÁN (KAK KO SHO KI SAN) 18
BÀI 19: CÁT CǍN HOÀNG LIÊN HOÀNG CẦM THANG (KAK KON O REN O GON TO) 19
BÀI 20: CÁT CǍN HỒNG HOA THANG (KAK KON KO KA TO) 19
BÀI 21: CÁT CǍN THANG (KAK KON TO) 20
BÀI 22: CÁT CǍN THANG GIA XUYÊN KHUNG TÂN DI (KAK KON TO KA SEN KYU SHIN I) 20
BÀI 23: GIA VỊ ÔN ĐẢM THANG (KA MI UN TAN TO) 21
BÀI 24: GIA VỊ QUY TÌ THANG (KA MI KI HI TO) 22
BÀI 25: GIA VỊ GIẢI ĐỘC THANG (KA MI GE DOKU TO) 22
BÀI 26: GIA VỊ TIÊU DAO TÁN (KA MI SHO YO SAN) 23
BÀI 27: GIA VỊ TIÊU DAO TÁN HỢP TỨ VẬT THANG (KA MI SHO YO SAN GO SHI MOTSU TO) 24
BÀI 28: GIA VỊ BÌNH VỊ TÁN (KA MI HEI I SAN) 24
BÀI 29: CAN KHƯƠNG NHÂN SÂM BÁN HẠ HOÀN (KAN KYO NIN ZIN HAN GE GAN) 24
BÀI 30: CAM THẢO TẢ TÂM THANG (KAN ZO SHA SHIN TO) 25
BÀI 31: CAM THẢO THANG (KAN ZO TO) 25
BÀI 32: CAM MẠCH ĐẠI TÁO THANG (KAM BAKU TAI SO TO) 26
BÀI 33: CÁT CÁNH THANG (KI KYO TO) 27
BÀI 34: QUI KỲ KIẾN TRUNG THANG (KI GI KEN CHU TO) 27
BÀI 35: QUY TỲ THANG (KI HI TO) 28
BÀI 36: HƯƠNG THANH PHÁ ĐỊCH HOÀN (KYO SEI HA TEKI GAN) 28
BÀI 37: KHUNG QUY GIAO NGẢI THANG (KYU KI KYO GAI TO) 29
BÀI 38: KHUNG QUY ĐIỀU HUYẾT ẨM (KYU KI CHYO KETSU IN) 29
BÀI 39: HẠNH TÔ TÁN (KYO SO SAN) 30
BÀI 40: KHỔ SÂM THANG (KU ZIN TO) 30
BÀI 41: KHU PHONG GIẢI ĐỘC TÁN THANG (KU FU GE DOKU SAN) 30
BÀI 42: KINH GIỚI LIÊN KIỀU THANG (KEI GAI REN GYO TO) 31
BÀI 43: KÊ CAN HOÀN (KEI KAN GAN) 32
BÀI 44: QUẾ CHI THANG (KEI SHI TO) 32
BÀI 45: QUẾ CHI GIA HOÀNG KỲ THANG (KEI SHI KA O GI TO) 33
BÀI 46: QUẾ CHI GIA CÁT CǍN THANG (KEI SHI KA KAK KON TO) 34
BÀI 47: QUẾ CHI GIA HẬU PHÁC HẠNH NHÂN THANG (KEI SHI KA KO BOKU KYO NIN TO) 34
BÀI 48: QUẾ CHI GIA THƯỢC DƯỢC SINH KHƯƠNG NHÂN SÂM THANG (KEI SHI KA SHAKU YAKU SHO KYO NIN ZIN TO) 35
BÀI 49: QUẾ CHI GIA THƯỢC DƯỢC ĐẠI HOÀNG THANG (KEI SHI KA SHAKU YAKU DAI O TO) 35
BÀI 50: QUẾ CHI GIA THƯỢC DƯỢC THANG (KEI SHI KA SHAKU YAKU TO) 36
BÀI 51: QUẾ CHI GIA TRUẬT PHỤ THANG (KEI SHI KA JUTSU BU TO) 36
BÀI 52: QUẾ CHI GIA LONG CỐT MẪU LỆ THANG (KEI SHI KA RYU KOTSU BO REI TO) 37
BÀI 53: QUẾ CHI NHÂN SÂM THANG (KEI SHI NIN ZIN TO) 38
BÀI 54: QUẾ CHI PHỤC LINH HOÀN (KEI SHI BUKU RYO GAN) 39
BÀI 55: QUẾ CHI PHỤC LINH HOÀN LIỆU GIA Ý DĨ NHÂN (KEI SHI BUKU RYO GAN RYO KA YOKU I NIN) 39
BÀI 56: KHẢI TỲ THANG (KEI HI TO) 40
BÀI 57: KINH PHÒNG BẠI ĐỘC TÁN (KEI BO HAI DOKU SAN) 41
BÀI 58: QUẾ MA CÁC BÁN THANG (KEI MA KAK HAN TO) 42
BÀI 59: KÊ MINH TÁN GIA PHỤC LINH (KEI MEI SAN KA BUKU RYO) 42
BÀI 60: KIẾN TRUNG THANG (KEN CHU TO) 43
BÀI 61: GIÁP TỰ THANG (KO JI TO) 43
BÀI 62: HƯƠNG SA BÌNH VỊ TÁN (KO SHA HEI I SAN) 44
BÀI 63: HƯƠNG SA LỤC QUÂN TỬ THANG (KO SHA RIK KUN SHI TO) 44
BÀI 64: HƯƠNG SA DƯƠNG VỊ THANG (KO SHA YO I TO) 45
BÀI 65: HẬU PHÁC SINH KHƯƠNG BÁN HẠ NHÂN SÂM CAM THẢO THANG (KO BOKU SHO KYO HAN GE NIN ZIN KAN ZO TO) 46
BÀI 66: HƯƠNG TÔ TÁN (KO SO SAN) 46
BÀI 67: NGŨ HỔ THANG (GO KO TO) 47
BÀI 68: NGƯU TẤT TÁN (GO SHITSU SAN) 47
BÀI 69: NGƯU XA THẬN KHÍ HOÀN (GO SHA ZIN KI GAN) 48
BÀI 70: NGÔ THÙ DU THANG (GO SHU YU TO) 48
BÀI 71: NGŨ TÍCH TÁN (GO SHAKU SAN) 49
BÀI 72: NGŨ VẬT GIẢI ĐỘC TÁN (GO MOTSU GE DOKU SAN) 50
BÀI 73: NGŨ LÂM TÁN (GO RIN SAN) 50
BÀI 74: NGŨ LINH TÁN (GO REI SAN) 50
BÀI 75: SÀI HÃM THANG (SAI KAN TO) 51
BÀI 76: SÀI HỒ GIA LONG CỐT MẪU LỆ THANG (SAI KO KA RYU KOTSU BO REI TO) 52
BÀI 77: SÀI HỒ QUẾ CHI CAN KHƯƠNG THANG (SAI KO KEI SHI KAN KYO TO) 53
BÀI 78: SÀI HỒ QUẾ CHI THANG (SAI KO KEI SHI TO) 53
BÀI 79: SÀI HỒ THANH CAN THANG (SAI KO SEI KAN TO) 54
BÀI 80: SÀI THƯỢC LỤC QUÂN TỬ THANG (SAI SHAKU RIK KUN SHI TO) 54
BÀI 81: SÀI PHÁC THANG (SAI BOKU TO) 55
BÀI 82: SÀI LINH THANG (SAI REI TO) 55
BÀI 83: TẢ ĐỘT CAO (SHA TOTSU KO) 56
BÀI 84: TAM HOÀNG TẢ TÂM THANG (SAN O SHA SHIN TO) 56
BÀI 85: TOAN TÁO NHÂN THANG (SAN SO NIN TO) 57
BÀI 86: TAM VẬT HOÀNG CẦM THANG (SAN MOTSU O GON TO) 58
BÀI 87: TƯ ÂM GIÁNG HỎA THANG (JI IN KO KA TO) 58
BÀI 88: TƯ ÂM CHÍ BẢO THANG (JI IN SHI HO TO) 59
BÀI 89: TỬ VÂN CAO (SHI UN KO) 59
BÀI 90: TỨ NGHỊCH TÁN (SHI GYAKU SAN) 61
BÀI 91: TỨ QUÂN TỬ THANG (SHI KUN SHI TO) 62
BÀI 92: TƯ HUYẾT NHUẬN TRÀNG THANG (JI KETSU JUN CHYO TO) 62
BÀI 93: THẤT VẬT GIÁNG HẠ THANG (SHICHI MOTSU KO KA TO) 63
BÀI 94: THỊ ĐẾ THANG (SHI TEI TO) 63
BÀI 95: TỨ VẬT THANG (SHI MOTSU TO) 64
BÀI 96: TỨ LINH THANG (SHI REI TO) 64
BÀI 97: CHÍCH CAM THẢO THANG (SHA KAN ZO TO) 65
BÀI 98: TAM VỊ GIÁ CÔ THÁI THANG (SHA KO SAI TO) 66
BÀI 99: THƯỢC DƯỢC CAM THẢO THANG (SHAKU YAKU KAN ZO TO) 66
BÀI 100: XÀ SÀNG TỬ THANG (JIA SHO SHI TO) 67
BÀI 101: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ THANG (JU ZEN TAI HO TO) 67
BÀI 102: THẬP VỊ BẠI ĐỘC THANG (JU MI HAI DOKU TO) 68
BÀI 103: NHUẬN TRÀNG THANG (JUN CHYO TO) 69
BÀI 104: CHƯNG NHÃN NHẤT PHƯƠNG (JO GAN IP PO) 69
BÀI 105: SINH KHƯƠNG TẢ TÂM THANG (SHO KYO SHA SHIN TO) 70
BÀI 106: TIỂU KIẾN TRUNG THANG (SHO KEN CHU TO) 70
BÀI 107: TIỂU SÀI HỒ THANG (SHO SAI KO TO) 71
BÀI 108: TIỂU SÀI HỒ THANG GIA CÁT CÁNH THẠCH CAO (SHO SAI KO TO KA KI KYO SEK KO) 72
BÀI 109: TIỂU THỪA KHÍ THANG (SHO JO KI TO) 72
BÀI 110: TIỂU THANH LONG THANG (SHO SEI RYU TO) 73
BÀI 111: TIỂU THANH LONG THANG GIA THẠCH CAO (SHO SEI RYU TO KA SEK KO) 74
BÀI 112: TIỂU THANH LONG THANG HỢP MA HẠNH CAM THẠCH THANG (SHO SEI RYU TO GO MA KYO KAN SEKI TO) 74
BÀI 113: TIỂU BÁN HẠ GIA PHỤC LINH THANG (SHO HAN GE KA BUKU RYO TO) 74
BÀI 114: THǍNG MA CÁT CǍN THANG (SHO MA KAK KON TO) 75
BÀI 115: TIÊU MAI THANG (SHO BAI TO) 76
BÀI 116: TIÊU PHONG TÁN (SHO FU SAN) 76
BÀI 117: TIÊU DAO TÁN (SHO YO SAN) 77
BÀI 118: TÂN DI THANH PHẾ THANG (SHIN I SEI HAI TO) 78
BÀI 119: TẦN GIAO KHƯƠNG HOẠT THANG (JIN GYO KYO KATSU TO) 78
BÀI 120: TẦN CỬU PHÒNG PHONG THANG (JIN GYO BO FU TO) 78
BÀI 121: SÂM TÔ ẨM (JIN SO IN) 79
BÀI 122: THẦN BÍ THANG (SHIM PI TO) 79
BÀI 123: SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN (JIN REI BYAKU JUTSU SAN) 80
BÀI 124: THANH CƠ AN HỒI THANG (SEI KI AN KAI TO) 81
BÀI 125: THANH THẤP HÓA ĐÀM THANG (SEI SHITSU KE TAN TO) 81
BÀI 126: THANH THỬ ÍCH KHÍ THANG (SEI SHO EK KI TO) 82
BÀI 127: THANH THƯƠNG QUYÊN THỐNG THANG (SEI JO KEN TSU TO) 82
BÀI 128: THANH THƯỢNG PHÒNG PHONG THANG (SEI JO BO FU TO) 83
BÀI 129: THANH TÂM LIÊN TỬ ẨM (SEI SHIN REN SHI IN) 83
BÀI 130: THANH PHẾ THANG (SEI HAI TO) 83
BÀI 131: CHIẾT TRUNG ẨM (SES SHO IN) 84
BÀI 132: XUYÊN KHUNG TRÀ ĐIỀU TÁN (SEN KYU CHA CHYO SAN) 84
BÀI 133: THIÊN KIM KÊ MINH TÁN (SEN KIN KEI MEI SAN) 85
BÀI 134: TIỀN THỊ BẠCH TRUẬT TÁN (ZEN SHI BYAKU JUTSU SAN) 85
BÀI 135: SƠ KINH HOẠT HUYẾT THANG (SO KEI KAK KET TO) 86
BÀI 136: TÔ TỬ GIÁNG KHÍ THANG (SO SHI KO KI TO) 86
BÀI 137: ĐẠI HOÀNG CAM THẢO THANG (DAI O KAN ZO TO) 87
BÀI 138: ĐẠI HOÀNG MẪU ĐƠN BÌ THANG (DAI O BO TAN PI TO) 88
BÀI 139: ĐẠI KIẾN TRUNG THANG (DAI KEN CHU TO) 88
BÀI 140: ĐẠI SÀI HỒ THANG (DAI SAI KO TO) 89
BÀI 141: ĐẠI BÁN HẠ THANG (TAI HAN GE TO) 90
BÀI 142: TRÚC NHỰ ÔN ĐẢM THANG (CHIKU JO UN TAN TO) 90
BÀI 143: TRỊ ĐẢ PHỌC NHẤT PHƯƠNG (JI DA BOKU IP PO) 91
BÀI 144: TRỊ ĐẦU SANG NHẤT PHƯƠNG (JI ZU SO IP PO) 92
BÀI 145: TRUNG HOÀNG CAO (CHU O KO) 92
BÀI 146: ĐIỀU VỊ THỪA KHÍ THANG (CHYO I JO KI TO) 93
BÀI 147: ĐINH HƯƠNG THỊ ĐẾ THANG (CHYO KO SHI TEI TO) 94
BÀI 148: ĐIẾU ĐẰNG TÁN (CHYO TO SAN) 94
BÀI 149: TRƯ LINH THANG (CHYO REI TO) 95
BÀI 150: TRƯ LINH THANG HỢP TỨ VẬT THANG (CHYO REI TO GO SHI MOTSU TO) 95
BÀI 151: THÔNG ĐẠO TÁN (TSU DO SAN) 96
BÀI 152: ĐÀO HẠCH THỪA KHÍ THANG (TO KAKU JO KI TO) 96
BÀI 153: ĐƯƠNG QUY ẨM TỬ (TO KI IN SHI) 97
BÀI 154: ĐƯƠNG QUY KIẾN TRUNG THANG (TO KI KEN CHU TO) 98
BÀI 155: ĐƯƠNG QUY TÁN (TO KI SAN) 99
BÀI 156: ĐƯƠNG QUY TỨ NGHỊCH THANG (TO KI SHI GYAKU TO) 99
BÀI 157: ĐƯƠNG QUY TỨ NGHỊCH GIA NGÔ THÙ DU SINH KHƯƠNG THANG (TO KI SHI GYAKU KA GO SHU YU SHO KYO TO) 100
BÀI 158: ĐƯƠNG QUY THƯỢC DƯỢC TÁN (TO KI SHAKU YAKU SAN) 101
BÀI 159: ĐƯƠNG QUY THANG (TO KI TO) 102
BÀI 160: ĐƯƠNG QUY BỐI MẪU KHỔ SÂM HOÀN LIỆU (TO KI BAI MO KU JIN GAN RYO) 102
BÀI 161: ĐỘC HOẠT CÁT CǍN THANG (DOK KATSU KAK KON TO) 102
BÀI 162: ĐỘC HOẠT THANG (DOK KATSU TO) 103
BÀI 163: NHỊ TRUẬT THANG (NI JUTSU TO) 103
BÀI 164: NHỊ TRẦN THANG (NI CHIN TO) 104
BÀI 165: NỮ THẦN THANG (NYO SHIN TO) 105
BÀI 166: NHÂN SÂM DƯỠNG VINH THANG (NIN JIN YO EI TO) 105
BÀI 167: NHÂN SÂM THANG (NIN JIN TO) 106
BÀI 168: BÀI NÙNG TÁN (HAI NO SAN) 107
BÀI 169: BÀI NÙNG THANG (HAI NO TO) 107
BÀI 170: MẠCH MÔN ĐÔNG THANG (BAKU MON DO TO) 108
BÀI 171: BÁT VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN (HACHI MI JI O GAN) 108
Bài 172: BáT Vị TIÊU DAO TáN (HACHI MI SHO YO SAN) 110
BÀI 173: BÁN HẠ HẬU PHÁC THANG (HAN GE KO BOKU TO) 111
BÀI 174: BÁN HẠ TẢ TÂM THANG (HAN GE SHA SHIN TO) 111
BÀI 175: BÁN HẠ BẠCH TRUẬT THIÊN MA THANG (HAN GE BYAKU JUTSU TEN MA TO) 112
BÀI 176: BẠCH HỔ THANG (BYAK KO TO) 113
BÀI 177: BẠCH HỔ GIA QUẾ CHI THANG (BYAK KO KA KEI SHI TO) 114
BÀI 178: BẠCH HỔ GIA NHÂN SÂM THANG (BYAK KO KA NIN GIN TO) 114
BÀI 179: BẤT HOÁN KIM CHÍNH KHÍ TÁN (FU KAN KIN SHO KI SAN) 114
BÀI 180: PHỤC LINH ẨM (BUKU RYO IN) 115
BÀI 181: PHỤC LINH ẨM HỢP BÁN HẠ HẬU PHÁC THANG (BUKU RYO IN GO HAN GE KO BOKU TO) 116
BÀI 182: PHỤC LINH TRẠCH TẢ THANG (BUKU RYO TAKU SHA TO) 117
BÀI 183: PHỤC LONG CAN THANG (BUKU RYU KAN TO) 117
BÀI 184: PHÂN TIÊU THANG (BUN SHO TO) 118
BÀI 185: BÌNH VỊ TÁN (HEI I SAN) 119
BÀI 186: PHÒNG KỶ HOÀNG KỲ THANG (BO I O GI TO) 120
BÀI 187: PHÒNG KỶ PHỤC LINH THANG (BO I BUKU RYO TO) 121
BÀI 188: PHÒNG PHONG THÔNG THÁNH TÁN (BO FU TSU SHO SAN) 121
BÀI 189: BỔ KHÍ KIẾN TRUNG THANG (HO KI KEN CHU TO) 122
BÀI 190: BỔ TRUNG ÍCH KHÍ THANG (HO CHU EK KI TO) 123
BÀI 191: BỔ PHẾ THANG (HO HAI TO) 123
BÀI 192: MA HOÀNG THANG (MA O TO) 124
BÀI 193: MA HẠNH CAM THẠCH THANG (MA KYO KAN SEKI TO) 125
BÀI 194: MA HẠNH Ý CAM THANG (MA KYO YOKU KAN TO) 125
BÀI 195: MA TỬ NHÂN HOÀN (MA SHI NIN GAN) 125
BÀI 196: DƯƠNG BÁCH TÁN (YO HAKU SAN) 126
BÀI 197:  Ý DĨ NHÂN THANG (YOKU I NIN TO) 127
BÀI 198: ỨC CAN TÁN (YOKU KAN SAN) 127
BÀI 199: ỨC CAN TÁN GIA TRẦN BÌ BÁN HẠ (YOKU KAN SAN KA CHIN PI HAN GE) 128
BÀI 200: LẬP CÔNG TÁN (RIK KO SAN) 128
BÀI 201: LỤC QUÂN TỬ THANG (RIK KUN SHI TO) 129
BÀI 202: LONG ĐẢM TẢ CAN THANG (RYU TAN SHA KAN TO) 129
BÀI 203: LINH KHƯƠNG TRUẬT CAM THANG (RYO KYO JUTSU KAN TO) 130
BÀI 204: LINH QUẾ CAM TÁO THANG (RYO KEI KAN SO TO) 131
BÀI 205: LINH QUẾ TRUẬT CAM THANG (RYO KEI JUTSU KAN TO) 131
BÀI 206: LỤC VỊ HOÀN (ROKU MI GAN) 132

Mời các bạn đón đọc 206 Bài Thuốc Nhật Bản của tác giả Nhiều Tác Giả.

may-doc-sach
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000