DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks
Cuốn sách Lịch sử tu tuởng quân sự Việt Nam, tập II - từ nam 1428 dến nam 1858 trình bày tu tuởng quân sự từ thời Lê So dến thời Nguyễn.

Kế thừa truyền thống của các vuong triều truớc, tu tuởng quân sự thời Lê So duợc bổ sung, mở rộng những luận diểm mới trong bối cảnh dất nuớc có nhiều thay dổi. Truớc hết, dó là tu tuởng kết hợp "kiến quốc" với "vệ quốc" (kết hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc); tu tuởng xây dựng quân dội tập trung thống nhất, hùng mạnh; tu tuởng quân sự thời Lê So vẫn là "Biên phòng hảo vị trù phuong luợc", dối ngoại quân sự mềm dẻo nhung cuong quyết trong quan hệ với các nuớc láng giềng nhằm giữ vững dộc lập dân tộc và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Sau thời Lê So, lịch sử Việt Nam diễn ra nhiều biến dộng, bối cảnh xã hội vô cùng phức tạp, những mâu thuẫn chính trị, xã hội có xu huớng giải quyết bằng xung dột quân sự, cho nên xuất hiện nhiều thế lực nhu triều Mạc (Bắc triều), Lê - Trịnh (Nam triều và Ðàng Ngoài), họ Nguyễn (Ðàng Trong). Ðặc diểm chung nhất và nổi bật về tu tuởng quân sự thời kỳ này của các thế lực phong kiến là xây dựng lực luợng quân dội mạnh làm công cụ dể tranh giành quyền lực, làm chỗ dựa cho sự tồn tại của mình; xây dựng và sử dụng thành lũy trong chiến dấu, bảo vệ vùng lãnh thổ cát cứ....
Từ thế kỷ XVII, cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn dã dẩy cuộc sống của nhân dân dến chỗ vô cùng bi thuong, khổ cực. Nhà Tây Son với sự nghiệp của Quang Trung - Nguyễn Huệ dã thực hiện duợc một nhiệm vụ lớn lao dối với dân tộc, dó là xóa bỏ cục diện Trịnh - Nguyễn phân tranh, thống nhất dất nuớc; dánh bại quân Xiêm ở phía Nam, quân Thanh ở phía Bắc. Duới triều dại Tây Son - Nguyễn Huệ, tu duy quân sự là diệt thù trong, dánh giặc ngoài, giữ yên bờ cõi, nâng cao vị thế của dất nuớc, nổi bật là nghệ thuật dùng binh thần tốc, xây dựng quân dội "cốt tinh không cốt dông", dựa vào dân dể xây dựng quân dội và tạo dựng sức mạnh uu thế cho khởi nghĩa và chiến tranh trong những thời diểm quyết dịnh,...

Tu tuởng quân sự của các triều dại truớc dã duợc các vua triều Nguyễn tiếp tục kế thừa và phát huy, nhất là trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở vùng biên giới và vùng biển, dảo của Tổ quốc, tuy có nhiều hạn chế so với các triều đại truớc.

Với sự phân tích sâu sắc nhằm nêu bật những nội dung co bản về tu tuởng quân sự từ nam 1428 dến nam 1858, cuốn sách thực sự có giá trị dể nghiên cứu, phục vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tuy nhiên, dây là giai doạn lịch sử dầy biến dộng với nhiều sự kiện liên tục diễn ra, nên cuốn sách khó tránh khỏi còn có những nội dung chua duợc dề cập một cách dầy dủ. Nhà xuất bản và các tác giả rất mong nhận duợc sự góp ý của bạn dọc dể cuốn sách hoàn thiện hon ở lần xuất bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 
Tháng 12 năm 2014
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

 Mời các bạn đón đọc Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam Tập 2 của tác giả Bộ Quốc Phòng Viện Lịch Sử Việt Nam.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 120.000   

Giá bán

72.000 

Giá bìa 120.000   

Giá bán

72.000