DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Yết Kiêu và Dã Tượng là 2 tướng lĩnh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, có công giúp nhà Trần chống lại quân Nguyên Mông vào thế kỷ 13.
***

Sau khi vây chặt quân Nguyên ở Thăng Long và tiêu hủy toàn bộ đoàn thuyền chở lương của giặc ở cửa Vân Đồn, Hưng Đạo vương ra lệnh cho các đạo quân chia đường chặn đánh địch rút lui. Ông chọn sông Bạch Đằng làm chiến trường cho trận tiêu diệt lớn.

Quân ta tiến. Hưng Đạo vương thân cưỡi voi chỉ huy. Quân ta vượt sông Hóa. Độ này sông ít nước, con voi một ngà thụt bùn bị sa lầy. Nó đã cố sức lắm nhưng cũng không sao ra thoát. Nhân dân các làng chung quanh đua nhau đem rơm, gỗ ra độn. Nhưng … con voi to nặng quá không sao lên khỏi được chỗ lầy.

Đành phải bỏ voi lại cho kịp lên đường đến trận địa. Muốn cho voi khỏi giãy giụa lún sâu thêm. Dã Tượng bèn treo cái búa lên cổ nó. Quả nhiên con vật yên lòng đứng im. Hưng Đạo vương khen: «Các tướng của ta thật xứng với lòng tin của binh lính. Ngay con vật còn hiểu được lòng Dã Tượng kia mà!»

Image

Con voi một ngà thụt bùn bị sa lầy.

Vương bèn chỉ xuống sông Hóa thề rằng: «Trận này không quét sạch giặc sẽ không quay về sông Hóa nữa». Quân sĩ reo vang lời thề đó.

Quân ta bày trận địa cọc, lừa giặc vào lọt rồi ùa ra đánh rát. Thuyền giặc va cọc thủng, đắm rất nhiều. Trong trận đánh, Yết Kiêu Dã Tượng bảo nhau: «Đánh rắn phải đánh giập đầu. Chớ để tướng giặc chạy thoát ». Hai anh em xông xáo khắp nơi lùng bắt tướng giặc. Ô Mã Nhi là một dũng tướng Nguyên rất hung ác. Trước đây nó dẫn quân đuổi bắt vua ta rất riết róng. Nhưng nó cũng đã từng bị quân ta đánh cho nhiều trận thua đau. Trận Bạch Đằng này thì giặc thua đau quá. Quân thuyền tan nát hết cả. Ô Mã Nhi phải trút bỏ áo tướng, mặc áo lính, cố cướp lấy một chiếc thuyền nhỏ định chuồn. Nhưng nó không thoát khỏi mắt Yết Kiêu và Dã Tượng. Hai anh em cũng nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ theo hút Ô Mã Nhi đuổi riết.

Bị đuổi gấp quá, Ô Mã Nhi bỏ thuyền lên bộ. Yết Kiêu và Dã Tượng cũng lên theo. Ô Mã Nhi cướp được con ngựa vừa nhảy lên thì Dã Tượng đã phóng một ngọn lao giết con ngựa. Ô Mã Nhị lại chạy. Nó giở mẹo: Nó móc vàng ngọc trong bọc ra, rắc xuống đường. Nhưng nó lầm, quân ta đâu phải những kẻ tham vàng. Hai anh em Yết Kiêu Dã Tượng đuổi như gió. Ô Mã Nhị cùng đường co cẳng nhảy ùm xuống sông.

Image

đã phỏng một ngọn lao giết con ngựa...

Thấy thế, Yết Kiêu cả cười. Anh và Dã Tượng mỗi người một câu liêm lùa bắt thằng tướng giặc. Câu liêm móc nó lên bờ ướt như chuột lụt. Hai anh em giải tướng giặc về dâng nộp Hưng Đạo vương,

Đất nước thanh bình, triều đình ban thưởng. Y Kiêu Dã Tượng được hai phần bằng nhau. Bởi vì cũng khó mà xét công ai cao hơn. Và chăng nếu phần thưởng có chênh nhau thì họ cũng hưởng chung như khi chiến đấu bên nhau.

Mời các bạn đón đọc Đôi bạn Chiến Đấu của tác giả Hà Ân.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000