Truyện Không Thể Kiềm Chế này sủng nhẹ nhàng đến độ, dù là cẩu độc thân hay hoa đã có chủ đều bị ngược đến tàn thân.

Không Thể Kiềm Chế - Tây Phương Kinh Tế Học
Mua sách