5000 Năm Lịch Sử Trung Quốc là cuốn sách có tính phổ cập. Trong cuốn sách này, tác giả chọn lựa những nhân vật nổi tiếng đi kèm với các sự kiện quan trọng và dùng từ ngữ đơn giản để trình bày lại sự kiện lịch sử sao cho xác thực nhất.

Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm - Lâm Hán Đạt & Tào Dư Chương
Mua sách