Vong Ngữ, một cây viết già dặn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiểu thuyết hư cấu. Ông nổi lên trong giới tác giả mạng qua tác phẩm: Phàm nhân tu tiên, một tác phẩm với mạch truyện lôi cuốn, nhiều bất ngờ và logic, dù truyện rất dài, nhiều tuyến nhân

Phàm Nhân Tu Tiên 2: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ
Mua sách