này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Thiền, không phải là việc chúng ta chỉ làm khi rảnh rỗi; trái lại, Thiền tối cần cho cuộc sống hạnh phúc, an lành của chúng ta.

Vô Ngã Vô Ưu - Thiền Quán Về Phật Giáo
Mua sách