Các cuốn sách cũng miêu tả về khoa cử của thời xưa và danh sách các Trạng nguyên được phong tặng. Ngoài ra, còn có danh sách các “ông Trạng” không có học hàm, học vị nhưng được dân gian công nhận hoặc suy tôn.  Ngoài ra, trong phần Phụ lục còn có phần tập

Quay lại
Kho Tàng Truyện Trạng Việt Nam Tập 5