Bất mãn là một trong ba nhân tố làm cho con người của khổ đau và bất hạnh. Để chấm dứt khổ đau, hành giả cần phải chuyển hóa chúng, và chuyển hóa đến khi nào đạt được trạng thái bất thôi chuyển, nghĩa là không bao giờ lui sụt trong đạo đức, luôn về chùa

Quay lại
Chuyển Hóa Sân Hận