Bạo chúa chăng? Minh quân chăng? Nữ hoàng phong lưu chăng? Mặc ai chê trách, mặc ai khen!. Đó là lời kết của bộ tiểu thuyết này.

Võ Tắc Thiên
Mua sách