Không có mệnh nhận vật chính, không có tâm nhân vật chính. Thắng không kiêu, thua không nản, thực dụng tận tâm.

Hàm Đan
Mua sách