Nhiều cụ đọc nếu sống cùng giai đoạn này sẽ biết là xác thực đến đâu, các nhân vật trong tự sự của em, có rất nhiều khuôn mặt quen với danh vang một thời nhưng vì nhiều lý do em chỉ viết tắt mà thôi. Những nhân vật xã hội này có nhiều người đã ra đi vĩnh

Góc Khuất Cuộc Đời
Mua sách