Lưu Niên Tự Thủy vẫn câu cũ, truyện của Bạch Vân rất tốt, tỷ lệ dính hố rất nhỏ, còn chần chừ gì mà không nhảy vào.

Lưu Niên Tự Thủy
Mua sách