Thân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Quan Thiên Dật không chỉ có trấn “Quan Gia Bảo” ngày phải để ý, Mặt khác, hắn ba năm ngày còn phải nhận khiêu chiến của nhân sĩ khắp nơi trên giang hồ, Thậm chí ngay cả loại chuyện vâng theo sư mệnh đi tranh đoạt võ

Kiếm Khách Truy Thê
Mua sách