Quyển sách Lẽ Sinh Diệt Lý Tu Hành này là tuyển tập những bài giảng của thiền sư Ajahn Chah. Tôi thấy rất có giá trị để đọc. Rất nhiều người tu trên thế giới đã đọc, hy vọng quý vị cũng đọc để tự mình hiểu biết. Tôi chỉ muốn gửi một số lưu ý:

Lẽ Sinh Diệt Lý Tu Hành
Mua sách