Tràn ngập các trang sách Orlando - Virginia Woolf là một không khí huyền thoại, thể hiện một dạng tồn tại được cách điệu và nâng cao, không phải cuộc sống thật sự chúng ta vẫn sống, mà giống như một ảo ánh hay một giấc mơ

Quay lại
Orlando