Bách quỷ, trăm oán, trăm tình, dùng mắt người nhìn quỷ, dùng quỷ nhãn nhìn người... Người, có lúc rất kỳ quái! Càng là sợ hãi đồ vật liền càng nghĩ biết, thật là tướng thường thường khiến người không lạnh mà dậy, rùng mình... Ngươi, tin tưởng có quỷ sao?

Bách Quỷ Tịch
Mua sách