Bất cứ khi nào tương tác với mọi người và nhận thấy những dấu hiệu này, tôi biết mình đang kết nối. Tôi biết mình cần gì để kết nối với người khác và phán đoán được thời điểm thành công.

Ai Cũng Giao Tiếp Nhưng Mấy Người Kết Nối
Mua sách