Cuốn sách Tại Sao Phương Tây Vượt Trội? không chỉ giúp độc giả tiếp cận một cách tổng quan vấn đề lịch sử, chính trị của loài người, mà còn đặt ra một câu hỏi quan trọng về sự phát triển bền vững của nhân loại.

Tại Sao Phương Tây Vượt Trội?
Mua sách