Tình yêu của cả hai nhân vật chính Lao Tù Ác Ma thật đúng khi thể hiện qua câu Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Lao Tù Ác Ma
Mua sách