Bạn khác giới, cái từ nghe thật là gian xảo! Người ta hỏi: Sao hai người không yêu nhau luôn đi? Họ đáp: Không được, nếu như thế, làm sao mà ở bên nhau mãi mãi?

Bạn Khác Giới
Mua sách