Luân Hồi Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Đức Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác ấn tống lần thứ nhất năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch và ấn tống lần thứ nhất năm 1985 tại Hoa Kì.

Luân Hồi Du Ký
Mua sách