Quyển sách Hoàn Cảnh Hậu Hiện Đại mang tính chất của một cương lĩnh. Nó mô tả sự biến chuyển từ Hiện đại sang Hậu-hiện đại: về phương diện xã hội học, những biến đổi nhanh chóng của xã hội tất yếu dẫn đến sự khủng hoảng về “tâm trạng” và hình thành nên mộ

Hoàn Cảnh Hậu Hiện Đại
Mua sách