Tập hồ sơ mật mà Tổng Thống Thiệu đã giữ kín trong phòng riêng của Ông tại lầu ba Dinh Độc Lập sau cùng đã được trao cho tác giả hai tháng trước khi mất nước. Với con mắt một chuyên viên đã quen thuộc với tinh thần dân chủ và cởi mở của Hoa Kỳ, chúng tôi

Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập
Mua sách