Mỗi dòng chữ trong Về từ cõi chết đều chất ngất dấu hỏi làm sao quên được quá khứ thống khổ và nhục nhã để sống đời đáng sống, để có tình yêu và tình người.

Về Từ Cõi Chết
Mua sách