Mở đầu truyện Chim Trong Lồng là cuộc hôn chính trị của Nhiếp Chính Vương Tiêu Tuấn Trì của nước Ngụy và Hà Dương công chúa Khương Linh Châu của nước Tề. Vì muốn đổi lấy bình an cho dân chúng  và quốc gia mà Khương Linh Châu đã cầu xin phụ hoàng cho mình

Chim Trong Lồng
Mua sách