Bạn không bao giờ có được cơ hội thứ hai để yêu từ cái nhìn đầu tiên. Những khoảnh khắc đầu tiên bạn gặp đối tượng tiềm năng - và những gì anh/cô ấy bắt gặp ở bạn - có thể mang tính quyết định. Ở đây vấn đề là ở chỗ "quyết định đi tiếp/không đi tiếp". Các

Tán Tỉnh Bất Kỳ Ai
Mua sách