Người ta thường nói: đàn bà mà không độc, thì không thể nào sống yên. Hận cũ năm năm trước, cùng thù mới năm năm sau, thù mới hận cũ gặp nhau sẽ như thế nào? Hai bạch cốt tinh đạo hạnh cao thâm, biễu diễn các màn đấu khẩu không khoan nhượng, các chuyện

Cách Cách Giá Lâm
Mua sách