Tào Tháo Thánh Nhân Đê Tiện Tập 9, Tào Tháo tự Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Hoa, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc

Tào Tháo - Thánh Nhân Đê Tiện Tập 9
Mua sách