Với những ý tưởng bao hàm trong cuốn sách Thuật Quản Lý Bán Hàng này, các nhà quản lý bán hàng tham vọng sẽ nhận ra họ đang có nhiều nhân viên có thái độ tích cực hơn và đạt năng suất cao hơn làm việc cho mình, cũng như bớt đi những nhân viên tiêu cực, ké

Thuật Quản Lý Bán Hàng
Mua sách