Chủ đề lịch sử cách mạng trong tác phẩm Xibiri - Georgy Mokeyevich Markov (Ghêorghi Markốp) là dựa trên các sự kiện và số phận của những con người cụ thể. “Tất cả những gì đã xảy ra, - Ghêorghi Markốp viết, - đều đan quyện chặt chẽ với hư cấu cả trên cơ s

Xibiri
Mua sách