Đây là nhất cái mang theo đại dược phòng nhân vật chính, xuyên qua Tu Tiên giới đi mạo danh thay thế cố sự. . . Long Cốt quan, Tinh Thần mộ, Thần Ngục phong thiên. Vô Tận hải, Thiên Giác sơn, hà xử thăng tiên. Tìm trường sinh, kiếm tiêu dao, hướng phi

Sư Thúc Vô Địch
Mua sách