Một thành công lớn trong việc mô tả một con quỷ lăn lộn trong cái tầm thường xoàng xĩnh sau cái thời là Thiên thần chết ở Auschwitz.

Cuộc Trốn Chạy Của Josef Mengele
Mua sách