Cuốn sách Để Thành Công Trong Chứng Khoán được biên soạn dựa trên tài liệu của các chuyên gia về chứng khoán như Bùi Nguyên Hoàn , Trần Đắc Sinh, của Robert W. Kolb, Ricardo J. Rodriguez, tài liệu về việc hình thành thị trường chứng khoán và các định chế

Để Thành Công Trong Chứng Khoán
Mua sách