Hầu hết truyện của Hạ Nhiễm Tuyết đều theo motif cũ, có không giữ mất đừng tìm và nam chính hay nam phụ đến gần cuối truyện mới có thể xác định đúng. Nhưng không thể phủ nhận tác giả đã có một sự tài tình trong cách viết, ít ra thì cho dù nó cẩu huyết,

Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
Mua sách