Dù ở bất kỳ ngôn ngữ nào thì tiềm năng (potential) cũng là một trong những từ tuyệt vời nhất. Người ta mong đợi nó trong lạc quan. Nó tràn đầy hy vọng và hứa hẹn thành công. Tiềm năng ngụ ý về sự hoàn thành và gợi ý về sự vĩ đại. Tiềm năng dựa trên các kh

15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân - John C. Maxwell
Mua sách