Thức tỉnh mục đích sống đã cộng hưởng thật sâu sắc với những điều bên trong tôi và giúp tôi thay đổi nhận thức về bản thân và về cả mọi điều.​​

Thức Tỉnh Mục Đích Sống - Eckhart Tolle
Mua sách