Cảnh sát: anh có chút đánh giá nào hay không về việc anh tay không tất sắc bò ra khỏi căn nhà bị sập mà chẳng có chút thương tích, Ngài nghị viên nào đó: Mạng lớn, có sức sống.

Thất Lạc Phong Ấn - Tô Du Bính
Mua sách