Nhân cách và hành vi con người là một trong những đề tài hấp dẫn của các công trình nghiên cứu khoa học. Cuốn sách Các Học Thuyết Về Nhân Cách này giới thiệu về những học thuyết về nhân cách quan trọng nhất và có ảnh hưởng đáng kể nhất hiện nay.

Các Học Thuyết Về Nhân Cách - Barry Smith & Harold Vetter
Mua sách