Quỷ luyến hiệp tình là phần bốn của chuỗi những truyện liên quan đến Sở Lưu Hương. Quỷ luyến hiệp tình là phần sau của truyện Họa mi điểu, và là phần trước của truyện Biển Bức truyền kỳ.

Quỷ Luyến Hiệp Tình - Cổ Long
Mua sách