Nàng là thiên tài toàn hệ ma pháp mọi thứ đều tinh thông nhưng lại chỉ tha thiết với vong linh ma pháp, vì sao? Trong thiên địa, Thần Ma Tịch Diệt. Sau khi chết đều phải nghe theo tiếng gọi của ta, bởi vì ta chính là vong linh pháp sư.

Linh Sát - Quỷ Chi Khúc
Mua sách